ربات دریافت آگهی

PHP - MYSQL 3 روز
ربات دریافت آگهی از کاربران و انتشار خودکار در کانال

ربات دریافت آگهی از کاربران و انتشار خودکار در کانال

برخی از قابلیت های ربات:

  • تایید و یا لغو آگهی های کاربران
  • مسدود کردن کاربران
  • اضافه کردن مدیر
  • تغییر کانال
  • حضور اجباری کاربران در کانال مربوطه
  • نمایش لیست آگهی های تایید شده به کاربر
  • ارتباط کاربران با انتشار دهنده آگهی

آگهی های دریافتی توسط ربات در گروه مدیریت ارسال میشوند و تمامی مدیرانی که در گروه حضور دارند میتوانند آگهی را رد و یا تایید نمایند.