ربات دریافت ایمیل

PHP - MYSQL 1 روز
ربات تلگرامی دریافت و ذخیره ایمیل

ربات تلگرامی دریافت و ذخیره ایمیل

ربات بعد از اضافه شدن در یک گروه، تمامی ایمیل هایی که از سوی کاربران ارسال میشوند را به صورت خودکار دریافت و در دیتابیس آنلاین ذخیره میکند (قابل استفاده برای ایمیل مارکتینگ).