ربات کوتاه کننده لینک

PHP - MYSQL 3 روز
ربات کوتاه کننده لینک از وبسایت های گوگل و یون

ربات کوتاه کننده لینک از وبسایت های گوگل و یون

برخی از امکانات:
– قابلیت دریافت آمار کلیک تمامی لینک های کوتاه شده توسط سرویس یون یا گوگل
– قابلیت انتخاب آدرس اختصاصی
– قابلیت اینلاین

شناسه ربات در تلگرام : @ULink_bot